Historie obce

Historie školství ve Skořenicích - od roku 1779

Do roku 1779 nebyla zdejší mládež vzdělávána nikým k tomu povolaným. Proto „…Nahlížejíc to obyvatelé, že to veliká záhuba a škoda, usnesli se vespolek a žádali pana pátera Martina Jana Ungrichta, ten čas faráře v Chocni, aby jim povolil v té chalupě, kterou on v obci Skořenice má, dítky cvičit, což on s velikou radostí k tomu oumyslu těch obyvatelů povolil …“ Tak začalo vyučování v budově farní.

To trvalo do roku 1822, kdy místo už počtu dětí nestačilo a vyučování se zanedbávalo, proto „…Vyslyšavše milostivá vrchnost poníženou prosbu naši se vší ochotností nařídila, aby se bez prodlení v obci naší škola stavěla, což roku 1822 stavět se započala a 1. května 1824 od Jeho důstojné velebnosti P. P. Antonína Rákosníka, ten čas faráře v Chocni, s velikou slavností a přítomností představených i obyvatelů řádně posvěcena byla.“ Podle staré fotografie stála jen přední část se třídami a bytem v přízemí, schodiště bylo v přístavku z jihu.

V roce 1924 rozhodlo obecní zastupitelstvo v rušném zasedání o rozšíření budovy do dnešní podoby v rozpočtové ceně 220.000,- Kč. Se stavbou bylo započato v půli května a na podzim skončeno!

 „Vyučovalo se do roku 1988, kdy okresní školský úřad navrhl pro nízký počet dětí a jejich klesající tendenci školu zavřít. Toto projednala 26.4. základní organosace Komunistické strany a jako poslední 5.7. schválila rada Místního národního výboru. Po dvoustech a devíti letech tak skončilo ve Skořenicích řádné vyučování, jehož zřízenía provoz naši předkové věnovali nemalé úsilí. Bohužel!!“ (zápis v obecní kronice, IV. díl, str 9-10).

Nejdéle působícím kantorem byl Miloslav Zelenka s manželkou od roku 1953, tedy 35 let.

Znovuotevření školy bylo hlavním požadavkem občanů v anketě Občanského fóra v březnu 1990.

Škola byla znovu otevřena 1.9.1993. Bylo třeba udělat ve škole různé opravy a úpravy dle požadavků hygieny (vybudování sociálního zařízení, veškeré obklady v kuchyni, nátěry všech oken) – náklady 150.000,- Kč. Musel se dovézt nábytek ze zvláštní školy. První ředitelkou byla schválena paní Kršková Marie a školnicí paní Koďousková Vlasta.