Usnesení ze zasedání

Usnesení ze dne 28. 6. 2023

U S N E S E N Í   č. 3/2023

 

  1. ZO schvaluje podání návrhu na převod pozemků od ÚZSVM. Jedná se o pozemky 90/2, 406/40, 406/69, 818/27 v k. ú. Skořenice.
  2. ZO schvaluje bezplatný převod pozemku hřbitova p. p. č. 66/1 v k. ú. Skořenice.
  3. ZO schvaluje navýšení finančního příspěvku pro ZŠ a MŠ Skořenice.
  4. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na podporu prodejny Konzum ve Skořenicích za rok 2022.
  5. ZO schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace Pardubického kraje na výstavbu přístřešku pro zázemí mateřské školky.
  6. ZO schvaluje účetní závěrku obce Skořenice za rok 2022.
  7. ZO schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2022 s výhradami.
  8. ZO schvaluje výsledek Zprávy o přezkoumání hospodaření obce za rok 2022 a stanovilo nápravy nedostatků.
  9. ZO schvaluje účetní závěrku Základní školy a mateřské školy Skořenice za rok 2022
  10. ZO neschvaluje finanční podporu Linky bezpečí v roce 2023.

 

   Bc. Eva Frnková, starostka obce

 

Zapsala:   Bc. Eva Frnková 

Ověřovatelé zápisu:  Jaroslav Koziol, Jan Luňák