Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2014

 

o činnosti v oblasti poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb.,

o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

 

počet podaných žádostí o informace: 0

počet podaných odvolání proti rozhodnutí: 0

opis podstatných částí každého rozsudku soudu: 0

výčet poskytnutých výhradních licencí: 0

počet stížností podaných podle §16a zákona č. 106/1999 Sb.: 0

další informace vztahující se k uplatňování zákona č. 106/1999 Sb.: 0

 

Ve Skořenicích 9.1.2015

 

                                                                                              Bc. Eva Frnková, starostka obce